ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Electronic Research Management (eRM)
ประกาศ/ข่าวสาร
  • หากท่านอาจารย์ไม่สามารถเข้าระบบได้ ขอให้อาจารย์แจ้งชื่อ-นามสกุล อีเมล์จุฬา พร้อมด้วยคณะและภาควิชา (ถ้ามี) มาที่อีเมล์ theerapat.ka@chula.ac.th
  • การเข้าใช้งานระบบ แนะนำให้ใช้ Web Browser เป็น Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้การใช้งานและการแสดงผลของเว็บไซต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากที่นี่
  • ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงฐาน ISI และ Scopus ในส่วนของ Subject category จึงทำให้มีผลต่อยอดเงินการขอสนับสนุน หากยอดเงินไม่ตรงกับที่ได้รับจริงกรุณาแนบหลักฐานที่แสดงถึง 10% หรือ Q1 พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ฟรีค่าโอน ส่วนธนาคารอื่นเสียค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 5 บาท
  • บทความที่จะขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ต้องอยู่ใน 10 % หรือ Q1 เท่านั้น
  • ขณะนี้ระบบการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ ปิดปรับปรุงชั่วคราว ติดต่อสอบถามได้ที่ แก้วทิพย์ ประจักษ์จิตร์ เบอร์โทรศัพท์ 02-218-0240 อีเมล kaewtip.p@chula.ac.th